Zasady członkostwa

Pilska Sekcja Aikido działająca w ramach TKKF Klub Aktywności Fizycznej „Piast”  prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych od września do czerwca z wyjątkiem świąt i dni ustanowionych jako wolne.

 1. Członkiem Pilskiej Sekcji Aikido może zostać każda osoba dorosła lub niepełnoletnia (za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów).
 2. Członkostwo w Sekcji zostaje przyznane po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i  zaznajomieniu się z zasadami członkostwa.
 3. Każdy członek Sekcji zobowiązany jest do terminowego opłacania składki członkowskiej przez cały okres przynależności do Pilskiej Sekcji Aikido.
 4. W ramach składki członkowie Sekcji mają prawo do uczestniczenia w zajęciach, które ta składka obejmuje oraz we wszystkich imprezach klubowych (o ile nie są one dodatkowo płatne).
 5. Osoba zapisująca się do Sekcji pierwszy tydzień zajęć ma gratis. Po tygodniu jest zobowiązana do opłacenia proporcjonalnej składki za pierwszy miesiąc.
 6. Składkę wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca z góry.  Biuro Sekcji ma prawo do upominania osób nieterminowo wnoszących opłaty.
 7. Składkę opłaca się w całości, bez względu na nieobecność na zajęciach. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (miesiąc lub więcej) lub w przypadku rezygnacji z zajęć członek Klubu ma obowiązek poinformować o tym instruktora prowadzącego treningi.
 8. Instruktor prowadzący treningi upoważniony jest do sprawdzania obecności na zajęciach i bieżących płatności grupy. Osoby nie opłacające składek regularnie mogą się spotkać z upomnieniem, a w przypadku znacznych zaległości – z odmową udziału w zajęciach do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 9. W danym roku szkolnym (od września do czerwca)  opłata członkowska pozostaje niezmienna dla osób ćwiczących w Sekcji, nawet jeśli w tym czasie opłaty uległy zmianie. Po tym okresie, chcąc kontynuować przynależność, należy zweryfikować opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Członek Sekcji Aikido przystępujący do egzaminu musi posiadać legitymację członkowską z nadanym numerem. Egzamin odbywa się raz w roku.
 11. W miesiącu styczniu członek Sekcji Aikido zobowiązany jest do opłacenia rocznej składki członkowskiej z tytułu przynależności Sekcji do Stowarzyszenia Centrum Aikido Aikikai Polska.
 12. Każdy członek Sekcji Aikido wykupuje dla siebie Ubezpieczenie NNW indywidualnie. Ubezpieczenie jest obowiązkowe.

Rezygnacja z członkostwa:

 1. Rezygnacja musi być dostarczona do Sekcji najpóźniej ostatniego dnia miesiąca i wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca. Opłata za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja nie podlega zwrotowi.
 2. Rezygnacja może być dokonana w formie pisemnej lub słownej.
 3. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad w tym także związane z sytuacjami losowymi podlegają osobnym uzgodnieniom.